วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

หลักในการใช้อินเตอร์เน็ตโดยไม่เกิดผลกระทบต่อผู้อื่นและสังคม

 1ให้Creditกับผู้ที่เรานำข้อมูลมาใช้
.
.
2ไม่ใช้อินเตอร์เน็ตในทางช่อโกง หลอกลวง
.
.
3ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น
.
.
4ไม่ใช้ในการปล่อยข่าวเท็จ สร้างกระแส
.
.
5ไม่คัดลอกโปรแกรมของผู้อื่นที่มีลิขสิทมาดัดแปลง
.
.
6ไม่ส่งจดหมายลูกโซ่
.
.
7หาข้อมูลที่น่าเืชื่อถือ
.
.
8ไม่ควรเชื่อใจบุคคลทางอินเตอร์เน็ต
.
.
9ไม่ควรใฃ้รูปภาพ ข้อความต่างๆ ที่ไม่เหมาะสม
.
.
10ไม่ส่งโปรแกรมที่เป็นไวรัส หรือโปรแกรมที่ก่อกวน
การทำงานของคอมพิวเตอร์ของผู่อื่น
.
.
11ไม่ส่งWebsiteที่เป็นไวรัส หรือไม่สามารถปิดได้
ก่อความเดือดร้อนให้ผู้อื่น

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์


ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์

        การ ประดิษฐ์คอมพิวเตอร์ในสมัยแรกมีจุดประสงค์ เพื่อจะให้คอมพิวเตอร์ทำงานบางอย่างแทนมนุษย์ เช่น การคำนวณเลข เพราะคอมพิวเตอร์สามารถคำนวณได้เร็วกว่า อีกทั้งยังมีความแม่นยำและมีความผิดพลาดน้อยกว่ามนุษย์ การทำงานนั้นถ้าจะให้มีประสิทธิภาพสูงจะต้องทำเป็นหมู่คณะ หรือทีมเวิร์ค (Teamwork) คอมพิวเตอร์ก็เช่นกันหากทำการเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่าย ก็ย่อมมีประสิทธิภาพมากกว่าการทำงานแบบเดี่ยว ๆ การทำงานเป็นกลุ่มของคอมพิวเตอร์นี้จะเรียกว่า “เครือข่าย” (Network)

        ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) ประกอบไปด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป ที่สามารถติดต่อกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ การติดต่อจะผ่านทางช่องการสื่อสารต่าง ๆ เช่น สายโทรศัพท์ สายไฟฟ้า หรือผ่านทางสื่อแบบอื่น ๆ ได้แก่ โมเด็ม (Modem) ไมโครเวฟ (Microwave) สัญญาณอินฟราเรด (Infrared) เป็นต้น วัตถุประสงค์ที่ต้องต่อกันนี้ มักเกิดจากความต้องการที่จะใช้ทรัพยากรของระบบร่วมกัน เช่น ใช้เนื้อที่เก็บข้อมูลในดิสก์ร่วมกัน ใช้งานเครื่องพิมพ์เลเซอร์ที่มีอยู่เครื่องเดียวร่วมกัน ต้องการส่งข้อมูลให้กับบุคคลอื่นในระบบไปใช้งาน หรือต้องการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน เป็นต้น

ข้อดีของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

        การเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายนั้นมีข้อดีดังนี้
 1. สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. สามารถแชร์ทรัพยากร เช่น เครื่องพิมพ์ ฮาร์ดดิสก์ ซีดีไรท์เตอร์ ไว้ในเครือข่าย เป็นต้น
 3. ประหยัดเนื่องจากสามารถแชร์ทรัพยากรร่วมกันได้
 4. สามารถแชร์เอกสาร เช่น บันทึกข้อความ ตารางข้อมูลต่าง ๆ ใบส่งขอ บัญชีต่าง ๆ เป็นต้น
 5. สามารถใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเมล์ ในการติดต่อผู้ที่อยู่ห่างไกลได้อย่างรวดเร็ว
 6. การสนทนาผ่านเครือข่าย หรือการแชท (Chat)
 7. การประชุมระยะไกล (Video conference)
 8. การแชร์ไฟล์ต่าง ๆ เช่น รูปภาพ วีดิโอ เพลง เป็นต้น
 9. การแชร์ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ เช่น ไมโครซอฟต์ออฟฟิศ โปรแกรมฐานข้อมูล เป็นต้น


ประโยขน์ของระบบเครือข่าย

 1. การแลกเปลี่ยนข้อมูลทำได้ง่าย โดยผู้ใช้ในเครือข่ายสามารถที่จะดึง ข้อมูลจากส่วนกลาง หรือข้อมูลจากผู้ใช้คนอื่นมาใช้ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เหมือนกับการดึงข้อมูลมาใช้จากเครื่องของตนเอง และนอกจากดึงไฟล์ข้อมูลมาใช้แล้ว ยังสามารถคัดลอกไฟล์ไปให้ผู้อื่นได้อีกด้วย
 2. ใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายนั้น ถือว่าเป็นทรัพยากรส่วนกลางที่ผู้ใช้ในเครือข่ายทุกคน สามารถใช้ได้โดยการสั่งงานจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของ ตัวเองผ่านเครือข่ายไปยังอุปกรณ์นั้น เช่น มีเครื่องพิมพ์ส่วนกลางในเครือข่าย เป็นต้น ซึ่งทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ด้วย
 3. ใช้โปรแกรมร่วมกันผู้ใช้ในเครือข่ายสามารถที่จะรันโปรแกรมจาก เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง เช่น โปรแกรม Word, Excel, Power Point ได้ โดยไม่จำเป็นจะต้องจัดซื้อโปรแกรม สำหรับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง เป็นการประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อ และยังประหยัดเนื้อที่ในหน่วยความจำด้วย
 4. ทำงานประสานกันเป็นอย่างดี ก่อนที่เครือข่ายจะเป็นที่นิยม องค์กรส่วนใหญ่จะใช้คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ เช่น เมนเฟรม หรือมินิคอมพิวเตอร์ ในการจัดการงาน และข้อมูลทุกอย่างในองค์กร แต่ปัจจุบันองค์กรสามารถกระจายงานต่าง ๆ ให้กับหลาย ๆ เครื่อง แล้วทำงานประสานกัน เช่น การใช้เครือข่ายในการจัดการระบบงานขาย โดยให้เครื่องหนึ่งทำหน้าที่จัดการการเกี่ยวกับใบสั่งซื้อ อีกเครื่องหนึ่งจัดการกับระบบสินค้าคงคลัง เป็นต้น
 5. ติดต่อสื่อสารสะดวก รวดเร็ว เครือข่ายนับว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ได้เป็นอย่างดี ผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล กับเพื่อนร่วมงานที่อยู่คนละที่ ได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว
 6. เรียกข้อมูลจากบ้านได้ เครือข่ายในปัจจุบันมักจะมีการติดตั้ง คอมพิวเตอร์ เครื่องหนึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าใช้เครือข่ายจากระยะไกล เช่น จากที่บ้าน โดยใช้ติดตั้งโมเด็มเพื่อใช้หมุนโทรศัพท์เชื่อมต่อ เข้ากับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย


วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2556เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

     ระบบสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่สามารถจัดการข้อมูลตั้งแต่การรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล การประมวลผลข้อมูล รวมถึงการดูแลรักษาข้อมูล ปัจจุบันใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการข้อมูลหรือใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการข้อมูล ซึ่งอาจเรียกระบบสารสนเทศนี้ว่า Computer-based information system

    องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

-ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
-ซอฟต์แวร์ (software)
-ข้อมูล(data)
-บุคลากร (people)
-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน(Procedure)

     ชนิดของระบบสารสนเทศ 

ระบบสารสนเทศสำนักงาน Office Information Systems : OIS) ใช้ในงานสำนักงาน โดยอาศัย
อุปกรณ์พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ สแกนเนอร์ โทรสาร โมเด็ม รวมถึงระบบโปรแกรม เช่น โปรแกรมประมวลคำ (Word Processing จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)อาจต้องใช้โปรแกรมเฉพาะด้าน เช่น CAD/CAM
ระบบประมวลผลรายการ (Transaction Processing Systems : TPS) หรือ ระบบประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Processing : EDP) เป็นการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการข้อมูลขั้นพื้นฐานเน้นที่การประมวล ผลรายการประจำวันมักจะทำงานอยู่เฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของธุรกิจเท่านั้น ใช้งานในระดับผู้บริหารระดับล่าง (Bottom Manager)ช่วยในการจัดเตรียมรายงาน จัดเตรียมข้อมูลให้กับผู้บริหารเพื่อใช้ในการพิจารณาเกิดจากการเตรียมข้อมูลในระบบ TPS ข้อมูลต่าง ๆ อยู่ในรูปของข้อสรุป หรือ รายละเอียดก็ได้ใช้งานในระดับผู้บริหารระดับล่าง (Bottom Manager) และระดับกลาง (Middle Manager)

ระบบจัดทำรายงานสำหรับการจัดการ (Management Reporting System :MRS)เป็นระบบสารสนเทศที่ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อรวบรวม ประมวลผล จัดระบบและจัดทำรายงาน หรือเอกสารสำหรับช่วยในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems : DSS) พัฒนาขึ้นจากระบบ MIS เป็นระบบที่สนับสนุนความต้องการ เฉพาะของผู้บริหารแต่ละคน (Made by order)ช่วยตัดสินใจในกรณีที่มีทางเลือก หลาย ๆ ทางมีการใช้ตัวแบบ (Model) ในการวางแผนและการทำนาย


ระบบสนับสนุนผู้บริหาร (Executive Information Systems : EIS) สร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนสารสนเทศและการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารระดับสูง โดยเฉพาะแยกมาจากระบบ DSSเพื่อเน้นในการให้สารสนเทศที่สำคัญ ต่อการบริหารระดับสูงสุด จำเป็นต้องใช้ข้อมูลทั้งจากภายใน และภายนอกองค์กรออกแบบให้แสดง สารสนเทศขององค์กรโดยสรุป แต่ขณะเดียวกันสามารถดูลึกเข้าไปในรายละเอียดที่ต้องการได้

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ


เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของบุคคล
 -ระบบสารสนเทศสํานักงาน เป็นการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและเครื่องใช้สำนักงานนำเสนองาน
 -ระบบสารสนเทศประมวลผลรายการ เพื่อบันทึกข้อมูลประจำวัน 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของกลุ่ม
     เป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยเสริมการทำงานของกลุ่มบุคคลให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีหลักการคือ การนำเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมาเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายระยะใกล้ หรือระยะไกล ทำให้มีการใช้ทรัพยากร ในระบบเครือข่ายร่วมกันได้ สามารถประยุกต์ใช้กับงานต่างๆได้ เช่น ระบบการจองทัวร์

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจขององค์กร
     เป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาเชื่อมโยงระบบสารสนเทศของแผนกต่างๆในองค์กรเข้าด้วยกัน เพื่อส่งผ่านข้อมูลจากแผนกหนึ่งไปยังอีกแผนกหนึ่ง ทั้งนี้เนื่องจากการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูงจำเป็นต้องใช้ข้อมูลร่วมกันจากหลายแผนกเพื่อประกอบการตัดสินใจ โดยมีหลักการ คือ การนำเครื่องคอมพิวเตอร์ตามแผนกต่างๆ มาเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายเพื่อให้เกิดการใช้ข้อมูลร่วมกัน เช่น แผนการตลาด แผนกผลิต แผนกจัดซื้อ แผนกบุคคล

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556

รู้จักผู้เขียนชื่อ : นาย จตุฬภูมิ เปลี่ยนศรี

ชื่อเล่น : เบสท์

อายุ : 16 ปี

เกิดวันที่ : 6 กันยายน 2539

ที่อยู่ : ไม่บอก = =!

อาชีพที่อยากเป็น : ทหาร  =O=

สิ่งที่ชอบ : เล่นเกม

                   สถานที่ศึกษา โรงเรียนบา่งบ่อวิทยาคม

                              คติประจำใจ  ไม่ว่าจะทำอะไร
                                                            ถึงแม้มันจะหนักหนา
                                                                           อาจจะมีท้อบ้าง
                                                                                      
                                                                                         แต่ก็อย่าเลิกพยายาม !!